https://www.lovarbejdet.vandboringer.dk

Modernisering af vedtægterne for Drøsselbjerg Strands Vandværk

Nuværende vedtægter

Forslag til nye vedtægter

Bemærk

§ 1 - Navn og hjemsted.

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Drøsselbjerg Strands Vandværk AmbA, stiftet den 10. september 1966.

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.???

§ 2 - Formål.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
§ 3 - Medlemmer.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


§3 - Medlemmer (fremsendt og behandlet maj 2019 - blev vedtaget)

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

Ægtefæller ligestilles uanset hvem der figurerer på tinglysningen.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Bemærk 1


Er vedtaget på 1. behandling.

Skal blot vedtages på 2. behandling

§ 4 - Medlemmernes rettigheder.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynes med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Kalundborg Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.Bemærk 1

Bemærk 2

Bemærk 3


§ 5 - Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
§ 6 - Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
§ 7 - Levering til ikke-medlemmer (købere).

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejen-domme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.
§ 8 - Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstra-ordinære. sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Med samme varsel som indkaldelsen skal der på vandværkets hjemmeside fremgå årsregnskabet samt budgettet for det kommende år.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. maj.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget og takster for det/de kommende år forelægges til orientering.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 med-lemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dags-ordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.Bemærk 1

§ 9 - Stemmeret og afstemninger.

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§9 - Stemmeret og afstemninger (fremsendt og behandlet maj 2019 - blev vedtaget)

Hvert medlem har én stemme uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Ægtefæller ligestilles uanset hvem der figurerer på tinglysningen og kan således repræsentere ejendommen på lige fod.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henholdt til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingleser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bemærk 1


Er vedtaget på 1. behandling.

Skal blot vedtages på 2. behandling

§ 10 - Bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelses-medlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladetBemærk 1

§ 11 - Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrel-sesmedlem.

Køb, salg af fast ejendom skal godkendes af en generalforsamling.

Pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 12 - Regnskab.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
§ 13 - Opløsning.

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.
§ 14 - Ikrafttræden.

Selskabets nuværende vedtægter er førstebehandlet ???

og træder i kraft efter andenbehandling.

Send dit eget bidrag til lovarbejdet@vandboringer.dk

Mail: lovarbejdet@vandboringer.dk?subject=Lovarbejdet i Drøsselbjerg Strands Vandværk